Salgs- og leveringsbetingelser for Datek Light Control


1. Leveringsbetingelser

 1. Datek Light Control AS leverer varer under betingelsene beskrevet som DPU – Delivered at Place Unloaded, under Incoterms 2020. Betingelsene i DPU regulerer overføring av eierskap og risiko ved avhending (losset) av vare ved avtalt leveringsadresse. Betingelsene gjelder der Datek Light Control AS booker frakt/ der det ikke foreligger annen avtale.

  EXW - Ex Works benyttes der kunden selv henter vare eller er ansvarlig for booking av frakt.

2. Produktgaranti

 1. Styringsenheter og annet materiell som inngår i leveransen, har en garanti på 24 mnd. Garantien løper fra leveransedato. Med leveransedato menes den dato enhetene sendes fra leverandøren til kunde.

3. Garantivilkår

 1. Produktene brukes i samsvar med oppgitte produkt- og bruksspesifikasjoner (spesielt i henhold til spesifikasjonsark, produktbrosjyre og lignende).
 2. Produktene blir installert og satt i bruk i henhold til installasjonsinstruksjoner for produktet.
 3. Tjenester, for eksempel oppgraderinger av programvare eller tilleggsfunksjonalitet, er utført utelukkende av Datek Light Control AS eller en tredjepart som er oppnevnt av Datek Light Control AS.
 4. Produktet utsettes ikke for ytre påvirkning, elektrisk, mekanisk, kjemisk, temperatur eller annet som ikke er eksplisitt spesifisert i produktets datablad eller de standarder produktet dekker.
 5. Garantispørsmål og ev. omlevering utføres etter gjeldene rutiner. Kunden kan i de fleste tilfeller selv velge en av følgende:
  1. Varen sendes inn for garantivurdering. Innen kommunisert frist vil avgjørelsen tas og ved innvilget garanti vil DLC foreta omlevering av varen.
  2. Ved behov for ny vare umiddelbart, sendes ny vare og denne faktureres. DLC vil så kreditere varen dersom garanti innvilges og opprinnelig vare er returnert.

4. Garantien dekker ikke

 1. Kostnader ved installasjon, som transport av nytt eller defekt utstyr som skal byttes, reise eller reisekostnader. Garantien dekker heller ikke følgekostnader som kan oppstå ved montering / demontering av utstyr ute i felt. Disse kostnadene bæres av kunden i sin helhet.
 2. Garantien utløper umiddelbart dersom kunden eller tredjepart foretar eller utfører endringer, reparasjoner eller modifikasjoner uten skriftlig samtykke fra Datek Light Control AS.

5. Salgsbetingelser

 1. Alle tilbud som sendes fra Datek Light Control har 30 dagers gyldighet om ikke annet er oppgitt og avtalt.
 2. Alle bestillinger faktureres til gjeldende priser og betingelser på bestillingsdagen. Gjeldende priser er gjengitt i ordrebekreftelsen til den aktuelle ordren.
 3. Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato. Fakturadato er likelydende med den dato varen sendes.
 4. På forlangende fra Datek Light Control AS må kjøper stille betalingsgaranti, evt. betale på forskudd før leveranse eller før ordre iverksettes.
 5. Ved valutaendringer forbeholder Datek Light Control AS seg retten til å forandre prisene på allerede inngåtte kontrakter, om ikke annet er avtalt.
 6. Eventuelle utgifter til reparasjoner/utbedringer må avtales med Datek Light Control AS før arbeid igangsettes.Kjøp av styringsenheter forutsetter at det inngås en driftsavtale mellom Datek Light Control AS og sluttkunde. Der hvor kjøper ikke er identisk med sluttkunde er det kjøpers plikt å informere sluttkunde om dette. En driftsavtale regulerer blant annet.
  1. Drift og vedlikehold av systemet
  2. Tilgang til systemet
  3. Datakommunikasjon

6. Retur av salgsvarer

 1. All retur av varer skal avtales med Datek Light Control AS før returforsendelse. Returskjema med årsaksbeskrivelse og annen relevant informasjon skal følge returforsendelsen til Datek Light Control AS.
 2. Ved retur av salgsvare tilkommer returgebyr. Returgebyret beregnes etter gjeldene satser, som prosent av verdien på returnerte varer.
  1. Ved spesielle forhold eller forutsetninger kan beregning av returgebyr avvike fra standard.

7. Prosjekt og supporttjenester

 1. Ved kjøp av styringsenheter fra Datek Light Control AS må det påregnes prosjekt og supporttjenester. Hvilke tjenester dette er skal fremgå av salgstilbud og bekreftelser fra Datek Light Control AS.
 2. Der omfang eller type tjeneste ikke er kjent på forhånd vil dette faktureres fortløpende mot samme bestilling/ innkjøpsordre dersom ikke annet er avtalt.
 3. Forutsetninger for tilbudte og inkluderte tjenester er som følger:
  1. Informasjon om sluttkunde og eierskap er klart.
  2. Oppdragsgivers ønskede anleggsinformasjon er tilgjengelig.
  3. Navngiving og GPS posisjonering (WGS84 desimalgrader) er tilgjengelig.
  4. Anlegg er koblet opp, målt ut og funnet ok før kontakt med Datek support.
  5. Ingen behov for feilsøking, øvrige oppgaver eller avklaringer som krever ekstra tid før tjenesten kan leveres.
  6. Montør/installatør har tilstrekkelig kunnskap om installasjon til at idriftsettelse og test kan gjøres uten opphold og med sikkerhet.
 4. Anleggsinformasjon som nevnt under 7.3 overleveres Datek Light Control AS på de maler som til enhver tid er gjeldende og tilgjengelig for formålet.
Ved avvik vil medgått tid faktureres etter gjeldende satser for support og konsulentarbeid. Dette gjelder også dersom oversendt anleggsinformasjon er uriktig eller ufullstendig.


Utover dette gjelder salgssbetingelser oppgitt i Aslem 12 fra Elektroforeningen for øvrige salgs og leveringsbetingelser.


Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller har spørsmål.

support@datek.no 920 38 000 Kundeportal
 • Øyvind Sløgedal
  Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
 • Steinar Olsen
  Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS