Vi må spare strøm for å skape fremtidens arbeidsplasser

Av Arnt Myklebost

31.08.2023

IoT
Next
Strømsparing
Arnt Myklebost

Norge står overfor store miljø og klimautfordringer som krever kollektiv handling. En ting vi må gjøre er å redusere vårt private energiforbruk.

Energisparing er fremtidens løsning på energikrisa

I vår felles innsats for å oppfylle Parisavtalens ambisiøse utslippsmål, spiller energisparing en viktig rolle. Som nasjon har vi forpliktet oss til å redusere klimagassutslippene våre betydelig fram mot 2030. Enn så lenge ligger vi langt bak våre forpliktelser. Det tar lang tid å bygge ut nytt transmisjonsnett og etablere ny energiproduksjon, og det oppstår ofte konflikter mellom lokale interesser, natur og arealbruk. Når vi vet dette blir vi helt avhengig av å gjennomføre betydelige reduksjon i dagens forbruk for at vi i det helle tatt skal kunne nærme oss våre forpliktelser.

Energi som ikke brukes, er den reneste formen for energi og den raskeste veien til å tilgjengeliggjøre energi til lokal utvikling.

Kompensasjonsordningen må revurderes

I Norge har det vært betydelige investeringer fra ulike leverandører i utviklingen av energisparende teknologier. Disse nyskapningene er viktige bidragsytere for å redusere vårt energiforbruk. Utfordringen er at mange av disse energibesparende løsningene kun er blitt tatt i bruk av et fåtall av forbrukerne. Det er enten teknologinerder, eller de som er spesielt miljøbevisste som har latt seg lokke av strømsparingsløsninger. Hovedårsaken til dette er at majoriteten av forbrukerne ikke ser noen økonomisk gevinst i å gjøre disse investeringene.

Dagens kompensasjonsordning har kanskje oppfylt noen av sine mål, men den undergraver det økonomiske insentivet med å redusere forbrukerens energiforbruk. Kompensasjonsordningen burde heller understøtte og motivere forbrukerne til å redusere dagens energiforbruk. Dette kan for eksempel gjøres ved å introdusere differensierte tariffer som gir lavere priser til de som reduserer energiforbruket sitt, eller ved å innføre nye tilskuddsordninger for energieffektive oppgraderinger i eksisterende boliger.

Bevisste forbrukere sparer energi

Datek Next har gjennom en årrekke utviklet løsninger som hjelper kundene med å redusere energiforbruket. Vi har utviklet løsninger i samarbeid med Datek Smart Home som leverer Eva Smarthus. I tillegg har vi utviklet og levert løsninger til flere av de største strømsalgsselskapene i Norge, som for eksempel Yve, Vibb og Haugaland Kraft.

Vår oppfatning er at når forbrukerne får tilgang til sanntids avlesning av strømmåleren, blir de mer bevisst og gjør tiltak for å redusere eller omdisponere energiforbruket. Både for å spare kostnader og samtidig få lastbalansert forbruket sitt for å unngå energitopper i strømnettet.

Nye arbeidsplasser på grønn energi

Samlet sett handler dette om å skape en bevisst holdning og oppfatning av at energisparende tiltak ikke bare er en investering i vår egen økonomi, men er den desidert raskeste veien til å frigjøre energi for å kunne gjennomføre elektrifiseringen av transportsektoren samt tilretteleggingen av nye bærekraftige arbeidsplasser lokalt i hele Norge.

Dette handler ikke om økonomisk sparing for forbrukeren, men om å frigjøre energiressurser for fellesskapet slik at vi oppfyller vår del av Parisavtalens ambisiøse utslippsmål.